Skip to content

ORBIS Engineering ontzorgt

 1. advies
 2. ontwerp
 3. samenwerken

Welkom bij ORBIS Engineering. ORBIS is een zelfstandig ingenieurs- en adviesbureau met een gerichte werkwijze met betrekking tot het voorbereiden van projecten in de openbare ruimte en milieu. Wij verzorgen ingenieurs- en adviesdiensten binnen de werkvelden infrastructuur, milieu en ruimtelijke ontwikkeling.

Resultaatgericht en met plezier!

Het is belangrijk om een uitstekend, kwalitatief hoogwaardig product af te leveren. Maar het is ook heel belangrijk om daaraan met plezier te werken. ORBIS wil resultaat gerichtheid en plezier uitstralen. Voor het product, voor de klanten en voor elkaar.

ORBIS heeft toptalent in huis.

Bij ORBIS werken mensen die niet alleen ambitieus en goed opgeleid zijn, maar het verschil kunnen maken. Mensen die verantwoordelijkheid nemen en zich ten doel stellen om de klant te ontzorgen. Innovatief en creatief, zoekend naar de optimale oplossing. Veel weten, maar zeker ook willen leren. Mensen die het veel belangrijker vinden om geïnteresseerd te zijn, dan om interessant te zijn. Mensen waar onze klanten het verschil mee kunnen maken.

Advies

ORBIS-Engineering geeft een gedegen antwoord op infrastructurele vragen. Wij hebben in ons totaalpakket van diensten een goede voorbereiding en inventarisatie als speerpunt bij het opstellen van een ontwerp.

Visuele inspecties

Het uitvoeren en rapporteren van globale en/of gedetailleerde inspecties. Het opstellen van een verhardingsadvies waarin de levensduurverlengende maatregelen zijn opgenomen.

Kostenramingen

Door het maken van ramingen wordt de haalbaarheid van een project inzichtelijk gemaakt. Hierbij kunnen alternatieven worden voorgesteld en de eventuele kostenconsequenties inzichtelijk worden gemaakt. Het opstellen van meerjarig onderhoudsplan voor de openbare ruimte:

 • Kostentabellen met reserveringskosten per jaar, per component en voor verschillende onderhoudsmaatregelen. Hiermee kunt u de onderhoudskosten voor meerdere jaren inschatten.
 • De opbouw van deze bedragen opsplitsen naar de directe kosten van materiaal, arbeid, materieel en onderaannemers. Zo kunt u een goede vergelijking maken met uw eigen situatie.
 • Het bepalen van een onderhoudsniveau: eenvoudig, normaal en uitgebreid onderhoud.

Inmetingen

Een goede voorbereiding en inventarisatie dient als speerpunt bij het ontwerp binnen het totaalpakket van onze diensten.Het inwinnen van (geo) informatie is geen doel op zich. De ingewonnen data wordt veelal verwerkt tot een product waar u verder iets mee kunt. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • 3D visualisaties.
 • Kavel- en matenplannen.
 • Digitale Terrein Modellen (DTM).
 • Revisietekeningen.
 • Volume- en oppervlakte berekeningen.
 • Verwerking in GIS omgeving.

ORBIS-Engineering richt zich op:

Meten ter voorbereiding

Geen plan of ontwerp komt tot stand zonder juiste kaart (ondergrond). Voor een juiste uitgangssituatie dient het benodigde kaartmateriaal zonodig aangevuld te worden met de ontbrekende gegevens.

Meten tijdens en na de uitvoering

Tijdens de uitvoering wordt gecontroleerd of er conform de bestekstekening wordt gewerkt maar ook of de juiste hoeveelheden worden verwerkt en de juiste afwerkniveaus worden bereikt.

Planontwikkeling

ORBIS-Engineering is een zelfstandig ingenieursbureau binnen NTP. Het is uitgegroeid tot een volwaardig adviesbureau, dat bij de totstandkoming van civieltechnische werken in staat is een groot aantal taken op zich te nemen. Tijdens de gehele cyclus van een project, van advies bij de planontwikkeling tot en met de begeleiding/verificatie tijdens de uitvoering, zorgt ORBIS-Engineering voor een soepel en adequaat verloop.

Advisering

ORBIS-Engineering adviseert onder andere ook de projectontwikkelaar inzake civieltechnische onderdelen van een project. Zodra stedenbouwkundigen of planologen een eerste visie hebben ontwikkeld, wordt ORBIS-Engineering ingeschakeld om het plan te toetsen op civieltechnische aspecten, zoals waterhuishouding, riolering, grondbalans, nutsvoorzieningen, bodemverontreiniging en dergelijke.

Budgettering

Het is van belang om reeds vanaf de ontwerpfase (schetsplan) inzicht te hebben in het kostenaspect. In de voorbereidende fase maakt ORBIS-Engineering reeds (deel-) begrotingen om de haalbaarheid te bepalen. Alternatieven worden op hun prijsconsequenties doorgerekend. Daarnaast bieden wij ook diensten aan zoals AERIUS berekeningen en MKI berekeningen.

Bestek en tekeningen

Als het plan definitief is vastgesteld wordt er een RAW-bestek en tekeningen uitgewerkt. Voor eenvoudige projecten kan worden volstaan met een werkomschrijving en tekeningen.

Diensten

Door inventiviteit, kennis en ervaring zorgt ORBIS-Engineering voor een optimaal ontwerp waarin alternatieven worden gewogen. Hierdoor zijn innovaties voor ons een stimulans voor de ontwikkeling en de succesvolle invoering van nieuwe of verbeterde goederen, diensten en productiemethodes. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het tekenprogramma Civil-3D en diverse rekenprogramma’s. De bestekken worden geschreven volgens de RAW-systematiek. Of het nu gaat om nieuwbouw- of onderhoudsprojecten, de beginsituatie wordt vastgelegd met het technisch programma van eisen, de financiële randvoorwaarden en de doorlooptijd van het project.

De verzamelde gegevens, zoals verhardings- en grondmechanische adviezen, verkeerstechnisch- en verkeerskundig onderzoek, worden geanalyseerd. Bestaande situaties worden vastgelegd. Inmetingen en digitale terreinmodellen zijn de basis voor het ontwerp.

In dit traject is een goede communicatie met de opdrachtgever van groot belang. Ontwerp, tekeningen, advies en bestek komen tot stand in een gefaseerde aanpak. Een aanpak die ruimte laat voor tussentijdse aanpassingen en u inzicht verschaft in de stand van zaken.

Een geïntegreerd ontwerp stelt ORBIS-Engineering in staat vroegtijdig te anticiperen op toekomstige vragen en tracht problemen te voorkomen.

Bodem

Planvorming voor bodemsanering

ORBIS maakt een Saneringsplan en- bestek op basis van een Nader Bodemonderzoek waarin aard, omvang en mogelijke verspreiding van een bodemverontreiniging is weergegeven. Het traject van procedurele instemming op de sanering (beschikking, instemming, vergunning en melding) verzorgen wij eveneens voor u.

Advies op het gebied van saneringstechnieken specifiek gericht op de situatie van de klant geven wij voor zowel;

Ook adviseren wij u hoe grond en puin op te waarderen zijn tot hergebruikstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit.

De grote kracht van ORBIS ligt in met name het combineren van bodemsanering activiteiten binnen infrastructurele werken.

Visualisatie

Het oog wil ook wat.

Naast het vervaardigen van technische tekeningen is het ook mogelijk om 3D-visualisaties met het programma Sketchup te maken.

Ter ondersteuning van het inzichtgevend ontwerpproces kunnen eigen 3D-visualisaties een grote rol spelen in het creëren van draagvlak voor zowel bestuurders als burgers. Opdrachtgevers krijgen een uitstekende indruk van hun plannen en nemen zo besluiten op basis van de feitelijke aanblik van de toekomst. Naast het maken van visualisaties is het ook mogelijk om 3D-animaties te maken.

Neem voor meer informatie contact op met
Emiel Mulder
BEDRIJFSLEIDER