Skip to content

Rendabel water

Kan wateroverschot gebruikt worden voor de waterbehoefte van (productie)bedrijven en kunnen we hiermee het verbruik van schoon drinkwater minderen?

In Nederland is op verschillende plekken sprake van wateroverschot met permanente onttrekkingen en daarnaast is er een watervraag. Kunnen we deze “verbinden”?

Ons schone en kwalitatief hoogwaardige drinkwater komt steeds verder onder druk te staan. Een aantal decennia geleden was hiervan nog geen sprake in Nederland. Maar als gevolg van klimaatschommelingen zien we steeds vaker perioden met langdurige droogte en hevige neerslag. Dit veroorzaakt een disbalans in ons waterbeheer.

Drinkwaterbedrijf Vitens heeft in de afgelopen zomers meer grondwater opgepompt dan volgens de vergunning is toegestaan. Drinkwaterbedrijf Noord-Holland en Waternet moesten in 2019 bijna de inname van oppervlaktewater uit het IJsselmeer en de Rijn staken als gevolg van verminderde wateraanvoer waardoor de concentraties verontreinigingen dusdanig hoog werden dat deze met de huidige zuiveringsinstallaties niet meer voldoende verwijderd konden worden.

Naast de droogte zien we juist ook tal van voorbeelden waarbij het water niet snel genoeg afgevoerd kan worden wat resulteert in wateroverlast.

Daarnaast is er door menselijk handelen de laatste jaren steeds meer vervuiling van het grondwater ontstaan als gevolg van de industrie (tankstations, chemische wasserijen, gasfabrieken) en de landbouwsector (bemesting en gebruik van bestrijdingsmiddelen). Verder zien we momenteel ook steeds meer medicijnresten, drugsafval en nieuwe opkomende stoffen (zoals PFOS) in het grondwater. Dit maakt het zuiveren naar drinkwaterkwaliteit steeds complexer en duurder.

De vraag is:

Hoe krijgen we weer balans in ons watersysteem?

Dit begint met 180 graden omdenken. Als we ons realiseren dat we slechts 3 liter drinkwater per persoon per dag nodig hebben dan is het al bizar te noemen dat we 120 liter drinkwater per dag per persoon verbruiken. Omdenken is dus hard nodig. Er kan decentraal op veel manieren gebruik worden gemaakt van restwater.

NTP helpt industriële bedrijven en ontwikkelaars om een andere, duurzame vorm van water toe te passen.
Veel grote industriële bedrijven gebruiken op dit moment namelijk nog steeds drinkwaterkwaliteit voor allerlei bedrijfsdoeleinden (productie, koelen, spoelen en besproeien).
En juist hier liggen kansen en mogelijkheden voor een duurzamere invulling van de waterbalans in Nederland! Dat is ook de reden dat NTP lid is geworden van De WaterBank. “De missie en visie van De WaterBank sluiten naadloos aan bij het DNA van NTP water om duurzaam om te gaan met onze restwaterstromen.

NTP beheert veel kunstwerken waar permanente bemaling noodzakelijk is. Daarnaast voert zij tal van grondwatersaneringen uit waarbij schoon water wordt geloosd op riolering of oppervlaktewater. Dit water waardeert NTP op en maakt het één op één toepasbaar voor de industrie. Rendabel water noemen we dat! Naast dat het u als klant ook financieel voordeel oplevert bent u op deze wijze ook nog eens duurzaam bezig. Heeft u een locatie waar u restwater wilt toepassen neem dan vrijblijvend contact op met NTP.

Neem voor meer informatie contact op met
Sander Reuvers
Projectleider