Skip to content

Onderzoek naar en ontwikkeling van decentraal (drink)water Enschede

2 februari 2021

De komende twee jaar gaat NTP met een consortium onderzoek doen en oplossingen ontwikkelen om lokaal beschikbaar water maximaal her te gebruiken. NTP is partner in het project “OneStepNF – onderzoek naar en ontwikkeling van decentraal (drink)water in Enschede”. Dit project valt onder HTSM|TechforFuture. Samen met hightech bedrijven nieuwe kansen creëren: dat is het doel van TechForFuture, Centre of expertise HTSM Oost. Met enthousiaste studenten, opgeleid om zelfstandig praktijkgericht onderzoek te doen in bedrijven, ontdekken en ontwikkelen we nieuwe technologieën. Zo dragen we bij aan internationaal onderzoek voor en met bedrijven

PROJECT

In de gemeente Enschede wordt op verschillende plekken overtollig grondwater opgepompt en afgevoerd via het riool om de grondwaterstand op het juiste peil te houden. Dit is een duidelijk voorbeeld van lokaal beschikbaar water dat nu niet wordt benut. Naast grondwater wordt regenwater ook vaak weggesluisd en kan lokaal oppervlakte water mogelijk worden benut.

In vele andere delen van de wereld zal de uitdaging alleen maar groter worden door de gevolgen van de klimaatveranderingen (droogte/wateroverlast), toename van de bevolking en industriële activiteiten en hieraan gekoppelde verstedelijking, het ontbreken van een infrastructuur om water te bufferen, (vergaand) te zuiveren en te distribueren over (grotere) afstanden.

PARTNERS

Binnen dit project wordt samengewerkt met industriële en publieke partners die een totaal concept willen ontwikkelen en dit op een representatieve locatie willen demonstreren. Het project richt zich op een decentrale benadering om lokaal beschikbaar water optimaal te benutten, waarbij zowel de kwaliteit als kwantiteit (leveringszekerheid) gegarandeerd blijven.

De industriële partners willen investeren in kennis- & productontwikkeling, gericht op een gevalideerde decentrale waterzuiveringsoplossing om daarmee hun marktpositie zowel nationaal als internationaal verstevigen, terwijl de technologische toepassers willen investeren in een toegankelijke demonstratie-installatie.

De volgende partners nemen deel aan dit project:

ROL NTP

NTP heeft in Enschede een groot aantal (grond)waterbronnen in beheer & onderhoud. Daarnaast werkt zij binnen Enschede al jaren samen met de gemeente Enschede aan het project “Rendabel Water” om de mogelijkheden te onderzoeken, waarbij het wateroverschot verplaatst wordt naar die plaatsen waar watertekort is. NTP richt zich in dit project op de mogelijkheden om de beschikbare lokale waterbronnen optimaal (her) te gebruiken. Zij zal daar waar mogelijk water leveren voor (her)gebruiksdoeleinden. Dit sluit zeer goed aan bij de doelstellingen van het platform Rendabel Water.

RENDABEL WATER

NTP helpt industriële bedrijven en ontwikkelaars al om een andere, duurzame vorm van water toe te passen. Veel grote industriële bedrijven gebruiken op dit moment nog steeds drinkwaterkwaliteit voor allerlei bedrijfsdoeleinden (productie, koelen, spoelen en besproeien). En juist hier liggen kansen en mogelijkheden voor een duurzamere invulling van de waterbalans in Nederland!

NTP beheert veel kunstwerken waar permanente bemaling noodzakelijk is. Daarnaast voert zij tal van grondwatersaneringen uit waarbij schoon water wordt geloosd op riolering of oppervlaktewater. Dit water waardeert NTP op en maakt het één op één toepasbaar voor de industrie. Rendabel water noemen we dat! De kennis die we hebben rondom Rendabel Water zullen we inbrengen in het project “OneStepNF – onderzoek naar en ontwikkeling van decentraal (drink)water in Enschede” om zo samen met onze partner optimaal onderzoek te doen naar manieren om lokaal beschikbaar water optimaal te benutten.