Skip to content

Bodemsanering van Leeuwenpark Leiderdorp

Lopend project Van Leeuwenpark
Opdrachtgever Omgevingsdienst West-Holland
Locatie Van Leeuwenpark
Start Werkzaamheden 01-06-2019

Projectomschrijving

Door voormalige bedrijfsactiviteiten (chemische wasserij, stort van afvalstoffen) op de locatie Van Leeuwenpark e.o. te Leiderdorp is een bodemverontreiniging met vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCl) ontstaan. De bodemverontreiniging bevindt zich in de grond (brongebied) en het grondwater en strekt zich vanaf de bronlocatie ter plaatse van het terrein achter de chemische wasserij uit tot nabij de snelweg A4 en tot een maximale diepte van circa 50 m-mv. Er is vastgesteld dat sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvoor vanwege onaanvaardbare risico’s voor verspreiding een spoedige sanering noodzakelijk is. In het Saneringsplan (SP) is onderscheid gemaakt in de aanpak van het brongebied, de locatie waar de verontreiniging is ontstaan, en de aanpak van het overgangsgebied, dat deel van de pluim waarin zich door verspreiding de grootste vracht bevindt. De aanpak van de rest van de pluim (monitoring) valt buiten deze aanbesteding.

De werkzaamheden in het kader van de sanering van het brongebied bestaan in hoofdzaak uit:

 • Het uitvoeren van directe injecties met substraat en bacteriën in het brongebied
 • Het plaatsen van 5 filters met een filterstelling van 7 tot 10 m-mv voor het injecteren van substraat en bacteriën juist in het watervoerende pakket;
 • Het plaatsen van twee schermen met respectievelijke infiltratie- en onttrekkingsfilters, zijnde:
 • Scherm 1: 10 filters met een filterstelling van 5 tot 12 m-mv en 10 filters met een filterstelling van 15 tot 22 m-mv
 • Scherm 2: 6 filters met een filterstelling van 10 tot 17 m-mv en 6 filters met een filterstelling van 33 tot 40 m-mv
 • Het plaatsen van een saneringsunit met bioreactor ten behoeve van het onttrekken en infiltreren van grondwater, het doseren van substraat en het inbrengen van de geschikte bacteriepopulatie;
 • Het aanleggen van leidingwerk van en naar de filterschermen en de saneringsunit;
 • Het plaatsen van een aantal monitoringsfilters;
 • Uitvoeren van de actieve sanering middels doorspoeling van scherm 1 naar scherm 2 gedurende 6 maanden;
 • Herhaling van injecties in de infiltratiefilters in het brongebied.

Wilt u weten hoe de globale aanpak van de sanering werkt, check dan dit filmpje.

Actuele stand van zaken

Inmiddels is ook de tweede fase van de actieve fase met succes afgerond! Dit betekent dat we de bovengrondse installaties kunnen verwijderen en overgaan tot het monitoren van de biologische afbraak van de bodemverontreiniging.

Sinds de start van de bodemsanering op 12 oktober vorig jaar heeft de saneringsinstallatie grondwater onttrokken in de Koningstraat en voorzien van bacteriën en voedingsstoffen weer geïnfiltreerd in de putten in de Hoogmadeseweg. Op deze manier is de bodem in twee fasen op een diepte van circa 5 tot 40 meter volledig doorgespoeld en voorzien van bacteriën die de grondwaterverontreiniging de komende jaren verder zullen afbreken. In totaal heeft de installatie 36 weken nodig gehad om de bodem volledig te doorspoelen. In deze tijd heeft de installatie:

 • 60 miljoen liter grondwater onttrokken, voorzien van bacteriën en weer geïnfiltreerd;
 • 65.000 liter koolstofbron, én
 • 24.000 liter voedingsstoffen aan de bodem toegevoegd.

Naast het doorspoelen van de bodem stroomafwaarts van het Van Leeuwenpark, is de bodem rondom de wasserij aanvullend geïnjecteerd met bacteriën en voedingsstoffen. Dit gebeurde eenmaal tijdens de start van de sanering en recentelijk nogmaals. Uit controlemetingen van het grondwater blijkt nu al een flinke afname van de verontreinigingen in het grondwater, een mooi eerste resultaat!

Verwijdering bovengrondse installatie

Nu de actieve sanering is afgerond wordt de bovengrondse saneringsinstallatie ontmanteld en afgevoerd. Tevens zullen de ondergrondse pompen in de Koningstraat en detectiesystemen in de Hoogmadeseweg worden verwijderd. Dit zal plaatsvinden op woensdag 17 juli 2019. De werkzaamheden nemen maximaal één dag in beslag. Wij zullen de overlast tot een minimum beperken. Wij stellen het erg op prijs dat u de putten in de genoemde straten op deze dag zoveel als mogelijk vrijhoudt.

Op de vrijkomende parkeerplaatsen kan vanaf dan weer vrijuit worden geparkeerd. De waterput en elektrakast in het groenperkje zijn afgemeld en worden over enige tijd door de leverancier verwijderd. Tot die tijd blijven voor de veiligheid bouwhekken staan.

Heeft u vragen?

Voor praktische vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u ook contact opnemen met Dennis Scheper van NTP Milieu Enschede op het nummer 06 – 30403297 of via d.scheper@ntp.nl.

Neem voor meer informatie contact op met
Dennis Scheper
Bedrijfsleider