Skip to content

Duurzame en gezonde inrichting van De Tuinen van Zandweerd door NTP

Lopend project Zandweerd
Opdrachtgever Gemeente Deventer
Locatie Zandweerd
Start Werkzaamheden 01-04-2021

Projectomschrijving

NTP is gestart op het project ‘De Tuinen van Zandweerd’. Dit is een duurzaam woningbouwplan op de plek van de oude ijsbaan aan de Rembrandtkade in Deventer. Eind 2016 is een herstart gemaakt met de planontwikkeling voor de ijsbaanlocatie en het bijbehorende parkeerterrein. Tevens zijn twee aangrenzende sportvelden, die met de herinrichting van het sportpark Zandweerd zijn ‘vrij’ gespeeld, bij de planontwikkeling betrokken. Dit samen zijn de ‘Tuinen van Zandweerd’.

Duurzame inrichting

Deventer wil voorbereid zijn op een duurzame toekomst. Dit betekent veel meer aandacht voor zorgvuldig en verantwoord ruimtegebruik, inzet van duurzame energie om als stad in 2030 klimaatneutraal te kunnen zijn en een klimaatadaptieve leefomgeving. Duurzaamheid zit in alle vezels van de Tuinen van Zandweerd. Duurzaamheid is het wonen in een gezonde leefomgeving waarbij geen gebruik wordt gemaakt van fossiele bronnen.

Het landschapsplan gaat over het park tussen de twee woongebieden. De belangrijkste elementen uit het parkontwerp zijn: groen (bomen, heesters en gras) en de bestaande waterpartijen. Deze waterpartijen worden vergroot in combinatie met de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

Aandacht voor ecologie

Een van de kwaliteiten van het park is de aandacht voor ecologie, vooral voor de vogels en kleine zoogdieren. Bestaande bomen en heesters worden zoveel mogelijk behouden en de nieuwe paden worden daaromheen gemaakt. De waterpartijen vormen een bron van insecten en andere voedingsstoffen. Het talud wordt flauwer en de oevers natuurlijker. Het is de bedoeling dat schanskorven met keien straks de hoogteverschillen overbruggen en de ecologische kwaliteit verhogen.

Bouwrijp maken

Het gebied wordt door NTP bouwrijp gemaakt, voordat zelfbouwers aan de slag kunnen met het bouwen van hun woning. Bouwrijp maken omvat het afwerken en op hoogte brengen van de kavels, aanbrengen van riolering en het leidingnetwerk ‘Slim Warmtenet Zandweerd’, nutsvoorzieningen en bouwwegen. Inmiddels is NTP met de voorbereidingen hiervan gestart. NTP houdt bij de aanleg rekening met de duurzame inrichting en de aandacht voor ecologie in het gebied.

Aanleg Slim Warmtenet

NTP legt in De Tuinen van Zandweerd een duurzaam warmtenet aan. De naastliggende rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) reinigt het rioolwater. Het schone, lauwe water stroomt nu de IJssel in. De Gemeente Deventer wil de warmte uit dit lauwe water nuttig gebruiken. Hiervoor heeft zij het ‘Slim Warmtenet Zandweerd’ ontwikkeld. De warmte die nu in de IJssel verdwijnt, wordt terug geleverd en verwarmt straks duurzaam je huis! Hiervoor is een aansluiting op het warmtenet en een warmtepomp in de woning nodig. De warmtepomp verhoogt het lauwe water tot de gewenste temperatuur om je woning mee te verwarmen.

Neem voor meer informatie contact op met
Jurriaan Mollink
Projectleider